REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 DentMeUp to Serwis internetowy będący własnością przedsiębiorstwa Praktyka Stomatologiczna Maciej Masny z siedzibą pod adresem Żółkiewskiego 11a/2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482784798, REGON: 368458225, zwany dalej Administratorem. Adres do korespondencji tradycyjnej: DentMeUp, ul. Żółkiewskiego 11a/2, 41-800 Zabrze. Adres do korespondencji mailowej: kontakt@dentmeup.pl

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego DentMeUp oraz korzystanie przez Użytkowników i Organizatorów z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz postępowania reklamacyjnego.

1.3 Wszelkie prawa autorskie są wyłączną własnością Administratora i zabrania się ich wykorzystywania bez zgody właściciela.

1.4 Użytkownicy, Organizatorzy i osoby korzystające z serwisu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zaś akceptacja Regulaminu następują z chwilą Rejestracji w serwisie.

DEFINICJE

DentMeUp – Serwis intenetowy prowadzony przez Administratora, którego celem jest uporządkowanie i promocja wydarzeń edukacyjnych skierowanych do stomatologów, studentów i asystentów stomatologicznych z całej Polski. DentMeUp utrzymywany jest na domenie dentmeup.pl oraz dentmeup.com, a działania Serwisu promowane są także za pośrednictwem innych serwisów internetowych. Na potrzeby Regulaminu i Cennika DentMeUp należy utożsamiać z Administratorem.

Organizator – podmiot, który rejestruje się w Serwisie celem wystawiania organizowanych przez siebie wydarzeń edukacyjnych skierowanych do stomatologów, studentów i asystentów stomatologicznych z całej Polski.

Użytkownik – podmiot rejestrujący się w Serwisie DentMeUp celem wyszukiwania i zapisywania się na wydarzenia edukacyjne skierowane do stomatologów, studentów i asystentów z całej Polski

Administrator – podmiot nadzorujący pracę Serwisu DentMeUp wskazany w punkcie 1.1 Regulaminu

Usługa – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu DentMeUp

Wydarzenie – organizowane przez Organizatora płatne lub bezpłatne przedsięwzięcie o charakterze informacyjno-edukacyjnym, skierowane do stomatologów, studentów i asystentów stomatologicznych z całej Polski, w szczególności: szkolenia, targi, konferencje i warsztaty.

Wyszukiwarka – narzędzie udostępnianie Użytkownikom i Organizatorom przez DentMeUp, służące do filtrowania dostępnych na łamach serwisu Wydarzeń zgodnie z interesującymi ich kryteriami

Wizytówka – przedstawienie najważniejszych informacji o Wydarzeniu Organizatora w Wyszukiwarce DentMeUp

Karta Wydarzenia – indywidualna strona każdego Wydarzenia wprowadzonego do Serwisu DentMeUp, której wygląd i funkcjonalność zależą od ilości danych wprowadzonych przez Organizatora

Panel Administracyjny – system opcji i narzędzi oddany w ręce Organizatoria, mających na celu umożliwienie wystawianie Wydarzeń, ich edycji, zarządzania nimi, a także zarządzania danymi Organizatora. Na Panel Administracyjny składają się strony „Mój Profil” oraz „Moje Wydarzenia”

Konto Użytkownika – konto podmiotu chcącego wyszukiwać i zapisywać się na interesujące go Wydarzenia, służące do przechowywania danych podmiotu, oceniania Wydarzeń, przechowywania historii Wydarzeń oraz zarządzania swoimi danymi osobowymi.

Bilet – dokument wystawiany przez Administratora po opłaceniu udziału w Wydarzeniu, w formie elektronicznej, stanowiący dodatkowe potwierdzenie uprawnienia do wzięcia udziału w Wydarzeniu

System Ocen – narzędzie umożliwiające Użytkownikom, którzy zarejestrowali się i opłacili uczestnictwo w Wydarzeniu, wyrażenie konstruktywnej opinii na temat Wydarzenia. Oceny przed ukazaniem się na łamach serwisu DentMeUp podlegają zaakceptowaniu przez Administratora

Dodatkowe Opcje Promowania – narzędzia służące odpłatnemu lub bezpłatnemu promowaniu Wydarzeń przez Firmy na łamach Serwisu DentMeUp, których ceny i funkcje opisane są w Cenniku

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu DentMeUp dostępny pod adresem https://dentmeup.pl/regulamin

Cennik – oferta prezentująca ceny poszczególnych usług Administratora skierowanych do Organizatorów, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu i będąca jego integralną częścią, dostępna pod adresem https://dentmeup.pl/cennik

ZAKRES USŁUG SERWISU

2.1 Działalność Serwisu DentMeUp skierowana jest do dwóch grup odbiorców – Organizatorów oraz Użytkowników.

2.2 Względem Organizatorów Administrator oferuje pośrednictwo w sprzedaży Biletów na rzecz tych Organizatorów. W tym celu Administrator oferuje Organizatorom następujące Usługi:

– rejestracja swojej firmy na portalu wraz z regulaminem i logo graficznym

– wystawianie ofert swoich Wydarzeń skierowanych do konkretnych grup odbiorców

– prezentacja Wydarzeń za pomocą Wizytówek i Kart Wydarzeń

– sprzedaż Biletów na wystawiane Wydarzenia

– dostęp do Panelu Administracyjnego ułatwiającego kontrolę nad oferowanymi wydarzeniami i sprzedanymi biletami

– automatyczne powiadomienia o sprzedanych Biletach

– wgląd do Systemu Ocen przeprowadzonych Wydarzeń

– System Promowania wydarzeń na łamach Serwisu, a także za pośrednictwem poczty e-mail, newslettera, portali społecznościowych oraz środków masowego przekazu

2.3 Względem Użytkowników kupujących bilety na wydarzenia Administrator oferuje w pełni darmowe usługi polegające na wyszukiwaniu i rejestrowaniu się na interesujące ich Wydarzenia:

– zakładanie darmowego Konta Użytkownika służące do szybkiego i prostego zarządzania swoimi Wydarzeniami

– Wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie Wydarzeń pod kątem interesujących ich kryteriów

– możliwość darmowego zapoznania się z ofertą Wydarzeń wystawionych przez Organizatorów

– system darmowej rejestracji na Wydarzenia za pośrednictwem internetowych kanałów płatności dostarczanych przez firmy zewnętrzne

– System Ocen Wydarzeń, w których wzięto udział

2.4 Administrator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi i Organizatorowi nieprzerwany dostęp do serwisu DentMeUp przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

2.5 Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikłe z winy podmiotów trzecich (np. dostawcy hostingu).

2.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika lub Organizatora, szkodami powstałymi z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika, Organizatora lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

UŻYTKOWNICY

3.1 Rejestracja Użytkownika w Serwisie DentMeUp oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w poniższym Regulaminie oraz Cenniku i zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2 Rejestracja w Serwisie i korzystanie z niego są w pełni darmowe, a Użytkownik zwolniony jest od wszelkich kosztów innych, niż określonych przez Organizatora, wynikających z rejestracji na dane Wydarzenie. Administrator zapewnia, że wszelkimi opłatami i prowizjami obciążana będzie wyłącznie Organizator wystawiający Wydarzenia.

3.3 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.4 Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu.

3.5 Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu DentMeUp, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Administrator dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt. 2.3, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.

3.6 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w zakładce Mój Profil. Za aktualność i prawdziwość swoich danych osobowych Użytkownik jest odpowiedzialny zarówno względem Administratora, jak i Organizatorów wystawiających Wydarzenia. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika. W celu edycji imienia, nazwiska i adresu e-mail należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora.

3.7 Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta. Użytkownik nie może także korzystać z kont innych Użytkowników, a także udostępniać swojego konta osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Login i hasło powinny być przez Użytkownika utrzymane w tajemnicy.

3.8 Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont Użytkowników w szczególności w razie:

– naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

– wątpliwości co do autentyczności podanych przez Użytkownika danych;

– użytkowania Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub powszechnie obowiązującym prawem;

– skarg innych Użytkowników ub Organizatorów

3.9 Administrator nie jest organizatorem Wydarzeń zamieszczonych w Serwisie. Serwis DentMeUp jest pośrednikiem pomiędzy Użytkownikami a Organizatorami. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy tymi dwoma podmiotami.

3.10 Użytkownik jest zobowiązany przede wszystkim do:

– przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego

– przestrzegania Regulaminu

– przestrzegania netykiety i zasad dobrych obyczajów

– uszanowania prywatności innych Użytkowników oraz Organizatorów

– dbania o aktualność swoich danych osobowych

– wywiązywania się z umów zawartych z Organizatorami

– terminowych płatności na rzecz Organizatorów

3.11 Zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie, modyfikowanie lub wpływanie na działania innych Użytkowników, Organizatorów oraz Serwisu DentMeUp, a także wszystkich podmiotów z nim związanych (w szczególności oficjalnych kont na portalach społecznościowych). Zabrania się korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz używania narzędzi mogących zakłócić lub zmodyfikować jego działanie.

3.12 Konto tworzone jest bezterminowo. Użytkownik ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z Administratorem z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu powinien zgłosić się do Administratora z żądaniem usunięcia konta i wszystkich związanych z nim danych. Prośba taka powinna być wyrażono za pośrednictwem poczty e-mail lub w korespondencji za potwierdzeniem odbioru na adres firmy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez Administratora w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.

3.13 Administrator ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.

3.14 Rejestrując się na Wydarzenie i dokonując opłaty za Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę z Organizatorem wystawiającym Wydarzenie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Organizatoria lub na Karcie Wydarzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się którejkolwiek ze stron z postanowień umowy.

3.15 Zapisując się na Wydarzenie, którego cena zależy od spełnienia konkretnych kryteriów (np. posiadanie Statusu Studenta), Użytkownik zobowiązuje się do poświadczenia prawdy.

3.16 Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Biletu na Wydarzenie a także wiadomości e-mail potwierdzającej opłacenie Wydarzenia. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Organizatoria wszystkie dane Użytkownika.

3.17 Opłacenie Wydarzenia poprzez jego zakup za pośrednictwem Serwisu DentMeUp jest równoznaczne z zapisaniem się na Wydarzenie bezpośrednio u Organizatora. Użytkownik po opłaceniu Wydarzenia zwolniony jest z dopełniania jakichkolwiek innych formalności, chyba, że z postanowień Regulaminu danego Wydarzenia wynika coś innego.

3.18 Ewentualnych zwrotów środków pieniężnych za Wydarzenie dochodzić można tylko i wyłącznie od Organizatora. Niezależnie od tego, Użytkownik może zwrócić się do Administratora o pomoc w dochodzeniu swoich praw, w zakresie kontaktu z Organizatorem, przesłania odpowiednich dokumentów i potwierdzeń. Administrator dołoży wszelkich starań, by ułatwić Użytkownikowi dochodzenie swoich roszczeń.

3.19 Płatność następuje za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych Dotpay. Informacje o zabezpieczeniach w systemie Dotpay dostępne są na stronie dostawcy: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/bezpieczenstwo/

3.20 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i problemy powstałe na skutek wadliwego działania systemu Dotpay.

3.21 Użytkownik ma możliwość wystawienia oceny po zakończeniu się Wydarzenia, na które się zapisał. Ocena ukaże się w Serwisie DentMeUp po jej zatwierdzeniu przez Administratora, a Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji lub edycji opinii Użytkownika, w szczególności jeżeli narusza ona Regulamin, obowiązujące prawo, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub godzi w cudze dobra osobiste.

3.22 W razie wyprzedania się miejsc na Wydarzenie lub zakończenia się Wydarzenia przed zapisaniem się na nie przez Użytkownika, Użytkownik ma możliwość wyrażenia chęci udziału w kolejnej edycji Wydarzenia poprzez skorzystanie z opcji „Zgłoś zainteresowanie kolejną edycją wydarzenia!” na Karcie Wydarzenia. Zgłoszenie takie ma charakter czysto informacyjny dla Organizatora i nie jest dla Użytkownika wiążące.

3.23 Użytkownik może zgłosić reklamację usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu DentMeUp, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub mailowej (odwołanie do pierwszego artykułu).

3.24 W Reklamacji Użytkownik obowiązany jest zawrzeć conajmniej swoje imię i nazwisko, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji, a także adres do korespondencji i adres e-mail na który wysłana ma zostać odpowiedź na Reklamację.

3.25 Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

3.26 Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w Reklamacji.

FIRMY WYSTAWIAJĄCE WYDARZENIA

4.1 Rejestracja Organizatora w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w poniższym Regulaminie oraz Cenniku i zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

4.2. W ramach umowy Administrator udostępnia Organizatorowi Serwis DentMeUp i narzędzia w nim dostępne, służące do wystawiania i promowania ofert edukacyjnych wydarzeń o profilu medycznym (konferencje, szkolenia, targi, warsztaty – katalog ma charakter otwarty). Do dyspozycji Organizatora oddane zostają:

– Panel Administracyjny do zarządzania swoimi Wydarzeniami

– formularz do wystawiania Wydarzeń

– automatyczna sprzedaż Biletów za pośrednictwem Serwisu DentMeUp przy użyciu narzędzi dostarczonych przez zewnętrzne firmy

– automatyczne powiadomienia mailowe o sprzedanych za pośrednictwem DentMeUp Biletach

– umiejscowienie wystawianych Wydarzeń w bazie Serwisu DentMeUp na warunkach określonych w Cenniku, która to baza dostępna będzie dla zalogowanych Użytkowników DentMeUp, a także niezalogowanych użytkowników Internetu

– promowanie Wydarzeń i wizerunku Organizatora w Internecie, mediach i tradycyjnych środkach przekazu

4.3 Rejestracja Organizatora i wystawianie Wydarzeń są w pełni darmowe. Administrator pobiera określoną w Cenniku opłatę prowizyjną jedynie w przypadku Biletu sprzedanego za pośrednictwem Serwisu DentMeUp, a także określone i wyszczególnione w Cenniku opłaty za promowanie konkretnych ofert, ich pakietów, Organizatora i jego wizerunku. Wszelkie odpłatne elementy Serwisu znajdują się jedynie w udostępnionym przez Administrator Cenniku, o zmianie którego Administrator zobowiązuje się każdorazowo poinformować Organizatora z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Przed zawarciem umowy z Administratorem Organizator zobowiązuje się do zapoznania się z Cennikiem.

4.4 Konto tworzone jest bezterminowo. Organizator ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z Administratorem z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu powinna zgłosić się do Administratora z żądaniem usunięcia konta i wszystkich związanych z nim danych. Prośba taka powinna być wyrażono za pośrednictwem poczty e-mail lub w korespondencji na adres firmy.

4.5 Organizator nie może posiadać więcej niż jednego konta. Organizator nie może także korzystać z kont innych Organizatorów, a także udostępniać swojego konta osobom i firmom trzecim. Konto jest niezbywalne. Login i hasło powinny być przez Organizatora utrzymane w tajemnicy.

4.6 Administrator ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę z Organizatorem z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.

4.7 W zakresie sprzedaży biletów na Wydarzenia Administrator nie jest stroną umów zawieranych między Organizatorem a Użytkownikiem i nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się którejkolwiek ze stron z postanowień umowy.

4.8 Płatność następuje za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych Dotpay. Informacje o zabezpieczeniach w systemie Dotpay dostępne są na stronie dostawcy: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/bezpieczenstwo/.

4.9 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i problemy powstałe na skutek wadliwego działania systemu Dotpay.

4.10 Administrator księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia Administrator jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4.11 Administrator zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi otrzymanych od Użytkowników opłat za rejestrację na wydarzenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu od dostawcy płatności internetowych. Środki są przelewane na rachunek bankowy Organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN. Organizator zobowiązuje się dbać o aktualność swojego numeru bankowego podanego w Serwisie DentMeUp.

4.12 Termin 7 dni roboczych wskazany w punkcie 4.11 Regulaminu może ulec przedłużeniu w razie problemów wynikłych z nieterminowego przelania środków pieniężnych przez DotPay na konto firmowe Administratora. W razie zaistnienia takich okoliczności Administrator zobowiązuje się informować zainteresowanego Organizatora na bieżąco o przebiegu sprawy.

4.13 W razie, gdy Organizator zdecyduje się na Dodatkowe Opcje Promowania Wydarzenia, opłata za sprzedane za pośrednictwem Serwisu DentMeUp Bilety pomniejszona zostanie o wyszczególnione w Cenniku opłaty. W razie niesprzedania przez Organizatora jakiegokolwiek biletu, Administrator po zakończeniu wydarzenia wystawi Organizatorowi fakturę za świadczone usługi.

4.14 Prowizje i opłaty związane z promocją Administrator pobiera od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku.

4.15 Administrator jest podmiotem zwolnionym przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT.

4.16 Administrator po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę za świadczone Usługi.

4.17 Organizator ma możliwość ustalenia jednej ceny biletu lub kilku rodzajów cen, zależnie od grupy docelowej odbiorców (np. Zniżka dla studentów). Weryfikacja tego, czy dany Użytkownik spełnia te kryteria, leży po stronie Organizatora. Podana cena powinna być ceną brutto.

4.18 O jakichkolwiek zmianach (w zakresie terminu, czasu, miejsca, ceny lub innych ważnych elementów) po sprzedaży przynajmniej jednego Biletu Organizator zobowiązany jest niezwłocznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Administratora poinformować. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez Administratora. Konsekwencje braku powiadomienia Administratora ponosi wyłącznie Organizator.

4.19 W razie zakończenia Wydarzenia w Serwisie DentMeUp Organizator zobowiązany jest do potwierdzenia zarówno Użytkownikom, jak i Administrator, aktualności Wydarzenia, a w razie rezygnacji z jego przeprowadzenia – zwrotu pieniędzy Uczestnikom, którzy zapisali się na wydarzenie za pośrednictwem serwisu DentMeUp. Pobrane przez DentMeUp prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.

4.20 Organizator zobowiązuje się do aktualizowania Wydarzenia zgodnie ze stanem faktycznym, a w szczególności tyczy się to ilości aktualnych i dostępnych miejsc. Konsekwencje niedopatrzeń ponosi wyłącznie Organizator.

4.21 W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikom, którzy zakupili Bilet na Wydarzenie. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się Wydarzenia, o ile Użytkownik zażąda zwrotu środków za bilet, Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikom, którzy zakupili Bilet na Wydarzenie.

4.22 Organizator ma obowiązek poinformowania Administrator niezwłocznie o każdej zmianie nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez Administrator.

4.23 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej edycji opisu i parametrów Wydarzenia lub usuwania Wydarzeń bez zgody Organizatora w razie ich sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i ideą Serwisu DentMeUp. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania danych do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem, odnośników do stron internetowych, cenników oraz materiałów promocyjnych godzących w interes Administratora. W zaistniałym przypadku Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualny zwrot wpłaconych środków Użytkownikom którzy już zapisali się i opłacili Wydarzenie, a pobrane przez Administratora prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. Nie wygasa także prawo Administratora do żądania opłacenie niewyegzekwowanych jeszcze opłat od Organizatora.

4.24 Organizator upoważnia Administratora do umieszczenia na łamach Serwisu DentMeUp, serwisów z nim powiązanych, na portalach społecznościowych, w prasie tradycyjnej, radio, telewizji i środkach masowego przekazu, znaków towarowych Organizatora lub znaków towarowych Wydarzeń wystawionych w Serwisie DentMeUp w ramach promowania wizerunku DentMeUp, wizerunku Organizatora, a także promowania Wydarzeń wystawianych przez Organizatora na łamach Serwisu.

4.25 Organizator może zgłosić Reklamację Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu DentMeUp, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub mailowej (odwołanie to pierwszego artykułu).

4.26 W Reklamacji Organizator obowiązany jest zawrzeć co najmniej swoje imię i nazwisko, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, a także adres do korespondencji i adres e-mail na który wysłana ma zostać odpowiedź na Reklamację.

4.27 Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

4.28 Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w Reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jako administratora danych Użytkowników i Organizatorów w zakresie danych podanych przy Rejestracji.

5.2 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania Administratora na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie Administrator działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

5.3 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

5.4 Administrator nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.

5.5 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji w Serwisie DentMeUp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika Serwisu DentMeUp.

6.2 Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na DentMeUp zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

6.3 Użytkownicy i Organizatorzy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i terminie do jego akceptacji drogą mailową. Jeżeli Użytkownik lub Organizator nie sprzeciwi się nowemu Regulaminowi w terminie wskazanym przez Administratora, zmienione warunki uznaje się za przyjęte. Sprzeciw można wyrazić poprzez rozwiązanie umowy z 7-dniowym okresem wypowiedzenia.

COOKIES

7.1 Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników i Organizatorów DentMeUp oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację Użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

7.2 W Serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników i Organizatorów pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

X
X